KÉPZÉS

Írásos tájékoztató

Módosítva 2021. április 27.-én, amit egyrészt a jogutódlás, másrészt a szakterület hatósági felögyeletére kijelölet szerveket érintő belső hivatali átszervezések tettek szükségessé 

 

A képzőszerv neve: PRÉMIUM AUTÓSISKOLA Kft.

Székhelye: 1136 Budapest, Tátra u.5. A ép. Al.2.
E-mail:
nemcsakjogsi@gmail.com           Honlap: www.nemcsakjogsi.com

2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-382103       

4. Iskolavezető: Török Lajos

5. Ügyfélfogadó címe: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u.3.

Ügyfélfogadás:
Kedd és Csütörtök 16 óra és 20 óra között

6.  Telephelyek címe, telefonszáma: - - - - -

7./ Tanfolyamra való felvétel módja

Online jelentkezés vagy személyesen az autósiskola ügyfélfogadó irodájában.

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok

1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás szükséges

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

Autóvezetői („B”) tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte - vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb. A jelentkezőnek tudnia kell írni-olvasni, nyilatkoznia kell a 8 általános iskola elvégzéséről, illetve be kell szereznie az 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolást.

Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgát – a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapot meg nem haladó időtartamon belül - az tehet, aki a 17.-ik életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot, vagy a zárt rendszerű e-learning felkészülést igazoltan befejezte, továbbá kitöltötte és aláírta a hatóság által erre a célra rendszeresített jelentkezési lapot. Az iskolai végzettséget igazoló okmányt az elméleti vizsgán kell bemutatni.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a 17. életév betöltése, legalább a kötelező minimális óraszám (29) tényleges levezetése, valamint az előírt menettávolság (580 km) teljesítése. 

10. A tanfolyam tantárgyai, a tanórák száma, időtartama

Elméleti felkészülés: Önállóan, az e-learning szolgáltató által biztosított akkreditált tananyaghoz online oktatói segítséget biztosítunk.

Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra, ebből alapoktatás: 9 óra, városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra. A 30.-ik vezetési óra a hatósági forgalmi vizsga, melynek időtartama 50 perc.

11. Járműhasználat, választható típusok

Korszerű, klímával felszerelt gépkocsikkal dolgozunk. Választható típusok: Suzuki Swift, Chevrolet.

12. A hiányzás pótlásának módja

Az elméleti felkészülés rugalmas, az első elméleti vizsgának 9 hónapon belül meg kell történnie, a sikeres elméleti vizsgát legkésőbb egy éven belül kell letenni. A tanuló hibájából elmaradt gyakorlati órák az oktatóval történő egyeztetést követően, az órák díjának ismételt felszámításával pótolhatók.  Értesítés nélkül késni maximum 20 percet lehet. A Vezetés legalább 24 órával előbb lemondható, ebben az esetben az oktató nem fog kiállni, és így pótköltség fizetési kötelezettség sem merül fel.

13. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja

Elméleti tandíj: 28.000 Ft, gyakorlati tandíj 5.000 Ft / óra. Az alapórák és a pótórák díja azonos. A tandíjat az iskola részére kell befizetni, illetve átutalni. Az első részletet a beiratkozáskor, a második részletet a sikeres elméleti vizsga után, a harmadik részletet legkésőbb a vezetés „fél-idejében”.
A részletfizetés tételes kibontása a honlapunkon az ÁRAINK fülön található meg.

14. az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítésre nincs mód,
indokolt esetben azonban a tanuló szóbeli vizsgát kérhet.

15. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei

Az ügyfél másik képzőszervhez történő átjelentkezésének nincs akadálya, az iskolavezető az ügyfél kérésére három munkanapon belül kiállítja az ehhez szükséges igazolást, ennek költsége 5.000 Ft, ugyanez érvényes a hozzánk más képzőszertől, áthelyezéssel érkező tanulóra is.

16. Az oktatási helyszínek címei

Tanfolyami elméleti oktatás: Az e-learning elérhető bárhonnan, akár az ügyfélfogadónkból is.
Gyakorlópályánk címe: Bp. XIV. Írottkő park 1. 
Az elsődleges találkozási pont: XIV. Mexikói út (Földalatti, busz, és trolibusz végállomás)

17. A pótórák igénylésének módja:

A szükséges pótórák mennyiségéről a szakoktatóval kell egyeztetni, ezt követően a kiszámolt összeget (pótóra*5.000 Ft/ óra= utalandó összeg) az iskola bankszámlájára kell átutalni. A tanuló közvetlenül az oktatónak nem fizethet - ezen előírás megsértésének kockázatát az ügyfél viseli.

18. Az engedélyező- és felügyeletet ellátó hatóságok elérhetősége

Engedélyezés:
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

Felügyelet:
Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont (KAV) Felügyeleti és Módszertani Osztálya
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.  E-mail:
info@kavk.hu Tel: +36 1 814-1819


19.
A vizsgázó jogai és kötelezettségei

Ügyfélnek joga van hozzá, hogy díj ellenében korrekt, és színvonalas felkészítésben részesüljön.
E joga érvényesítéséhez a befizetéseket az iskola részére kell - szerződésszerűen – teljesítenie.
Ügyfél köteles elméletből a legjobb tudása szerint felkészülni és határidőn belül sikeres elméleti vizsgát tenni, ugyanis a gyakorlati vezetés megkezdése enélkül nem lehetséges. Köteles a gyakorlati oktatásra előírt minimális óraszámot ténylegesen vezetéssel tölteni, és az oktatás során esetlegesen felmerült problémákról iskolánkat haladéktalanul értesíteni – hogy intézkedhessünk.  

Ha iskolánk - az általunk vizsgálható okmányok vagy a tanuló nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, akkor erről a tényről a tanulót - jogszabályi kötelességünknek eleget téve - írásban tájékoztatjuk.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Vizsgadíjak: elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft, Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft. A vizsgadíjakról a KAV állítja ki számlát az ügyfél részére, a pénzt iskolánk csupán a hatósághoz való továbbítás céljából veszi át a tanulótól. A vizsgán meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Ha a vizsgázó beteg lett, akkor az elmaradt vizsgától számított 8 napon belül írásos kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, melyhez csatolnia kell az orvosi igazolását. A hatóság ilyen esetben mérlegelési jogkörében jogosult dönteni, hogy a vizsgadíj-mentességet engedélyezi-e vagy sem.


21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos jogszabályi előírások

A sikeres vizsga után a Kormányablakok bármelyikében kezdeményezhető a vezetői engedély kiadására vonatkozó eljárás megindítása. Az érvényes orvosi alkalmassági igazolást, illetve a sikeres elsősegély-nyújtó vizsga letételéről szóló igazolást be kell mutatni. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

Budapest, 2021. április 27.

 

Török Lajos
            iskolavezető